Algemene voorwaarden Besnijdeniskleding.nl

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

⦁ Definities

⦁ Besnijdeniskliniek Noord: gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 01137448 handelend onder de naam Besnijdeniskliniek Noord.

⦁ Website: de website van Besnijdeniskliniek Noord, te raadplegen via besnijdeniskleding.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

⦁ Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Besnijdeniskliniek Noord en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

⦁ Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Besnijdeniskliniek Noord en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

⦁ Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

⦁ Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

⦁ Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Besnijdeniskliniek Noord zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

⦁ Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Besnijdeniskliniek Noord slechts bindend, indien en voor zover deze door Besnijdeniskliniek Noord uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

⦁ Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

⦁ Alle op de Website en in andere van Besnijdeniskliniek Noord afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

⦁ De verzendkosten bedragen € 6,95. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

⦁ De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Besnijdeniskliniek Noord kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Besnijdeniskliniek Noord afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

⦁ Besnijdeniskliniek Noord kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

⦁ Totstandkoming Overeenkomst

⦁ De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Besnijdeniskliniek Noord en het voldoen aan de daarbij door Besnijdeniskliniek Noord gestelde voorwaarden.

⦁ Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Besnijdeniskliniek Noord onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

⦁ Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Besnijdeniskliniek Noord het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

⦁ Besnijdeniskliniek Noord kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Besnijdeniskliniek Noord op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

⦁ Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

⦁ Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

⦁ Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Besnijdeniskliniek Noord is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

⦁ Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Besnijdeniskliniek Noord daarvan in kennis te stellen, zodat Besnijdeniskliniek Noord gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

⦁ Zodra de bestelling door Besnijdeniskliniek Noord is ontvangen, stuurt Besnijdeniskliniek Noord de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

⦁ Besnijdeniskliniek Noord is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

⦁ De levertermijn bedraagt in beginsel 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Besnijdeniskliniek Noord.

⦁ Indien Besnijdeniskliniek Noord de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

⦁ Besnijdeniskliniek Noord raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

⦁ Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

⦁ Besnijdeniskliniek Noord is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

⦁ Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
⦁ Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Besnijdeniskliniek Noord binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

⦁ De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
⦁ als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
⦁ als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
⦁ bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
⦁ Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Besnijdeniskliniek Noord een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
⦁ Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
⦁ Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
⦁ Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Besnijdeniskliniek Noord, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Besnijdeniskliniek Noord kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Besnijdeniskliniek Noord bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Besnijdeniskliniek Noord
Goudlaan, 289
9743 CH, Groningen

⦁ Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Besnijdeniskliniek Noord de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Besnijdeniskliniek Noord aanbiedt het product zelf af te halen, mag Besnijdeniskliniek Noord wachten met terugbetalen tot Besnijdeniskliniek Noord het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

⦁ Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

⦁ Klant dient betalingen aan Besnijdeniskliniek Noord volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Besnijdeniskliniek Noord is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

⦁ Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Besnijdeniskliniek Noord is gewezen op de te late betaling en Besnijdeniskliniek Noord de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Besnijdeniskliniek Noord gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Besnijdeniskliniek Noord kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

⦁ Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Besnijdeniskliniek Noord een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
⦁ Besnijdeniskliniek Noord staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Besnijdeniskliniek Noord er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
⦁ Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Besnijdeniskliniek Noord daarvan in kennis te stellen.
⦁ Indien Besnijdeniskliniek Noord de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
⦁ Klachtenprocedure
⦁ Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Besnijdeniskliniek Noord, dan kan hij bij Besnijdeniskliniek Noord telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
⦁ Besnijdeniskliniek Noord geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Besnijdeniskliniek Noord binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
⦁ Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
⦁ Persoonsgegevens
⦁ Besnijdeniskliniek Noord verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: besnijdeniskleding.nl
⦁ Slotbepalingen
⦁ Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
⦁ Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Besnijdeniskliniek Noord gevestigd is.
⦁ Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
⦁ Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Besnijdeniskliniek Noord
Goudlaan, 289
9743 CH, Groningen
Telefoon: 050-2600144
E-mail: info@bknoord.nl
KvK-nummer: 01137448
Btw-nummer: vrijgesteld

Winkelwagen